excursie

Excursies

28/08/2016
9:30
parkeerplaats

De Onlanden

Een ruilverkaveld beekdal is in de afgelopen jaren door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Het Groninger Landschap ingericht als waterbergingsgebied. Dat heeft geleid tot een gevarieerd en ruig doorstroommoeras onder de rook van Groningen, waar de eerste otters al zijn waargenomen. Maar er is meer dan alleen waterrijkdom. De Onlanden kent een verscheidenheid aan biotopen van weiden, bosjes, houtwallen, graslanden en sloten. Hierdoor is er plek voor een grote verscheidenheid aan soorten, van Groene Glazenmaker en Zeggekorfslak tot Waterviolier en Waterspitsmuis.

De Drentsche Aa

De Drentsche Aa is het best bewaarde beekdal en esdorpenlandschap van West-Europa. Sinds 2002 is het zowel Nationaal Park als Nationaal Landschap. Graslanden, akkers, water, bos en heide wisselen elkaar af op korte afstand. Het is een waar paradijs voor planten, insecten en vogels. Het is de beek die het landschap vormt en plek creëert voor een grote verscheidenheid aan wilde flora en fauna. Ook het leven onder water is spectaculair: er leven maar liefst 6 verschillende soorten beekvissen, waaronder de rivierdonderpad.

Het Zuidlaardermeergebied

Het Zuidlaardermeergebied is een groot en gevarieerd zoetwatersysteem met veenweides, moerasbos, poelen, moeras, kruidenrijk grasland, rietland en ruigte. Het gebied heeft afgelopen jaren bekendheid gekregen door broedende witwang- en witvleugelsterns, en door de zeearenden die er jaarrond  bivakkeren. Met dynamisch waterbeheer in de benedenloop van de Hunze zorgt Het Groninger Landschap voor een gevarieerde natte leefomgeving, waarin stevige populaties bevers en geoorde futen het prima naar de zin hebben. De planten- en insectenrijkdom neemt er met het jaar toe.

Aquatisch micro en macroleven onder de microscoop

Watermonsters uit De Biotoop nemen we mee op een wandeling van een kwartier naar het laboratorium van Koeman en Bijkerk. Met hun microscopen, aangesloten op beeldschermen, laten experts ons zien welke kiezelwieren, sieralgen en macrofauna hier leven. Een unieke kans om te ervaren hoe dit werk in de praktijk wordt gedaan!

Deze excursie duurt korter – 1,5 uur + wandeling – en wordt tweemaal achtereen verzorgd. Vertrek vanaf de parkeerplaats om 09.30  uur en om 11.00 uur.